• Stand 28.09.2021
  • Typ Typ_BMFSchreiben

Bundesfinanzhof (BFH)-Urteile vom 6. Februar 2020, V R 36/19 (V R 30/15) und V R 37/19 (V R 8/16)